Toyota Hirohisma Tân Cảng tổ chức lớp Hướng dẫn chăm sóc và sử dụng xe CarCare 24/06/2023

Vào ngày 24/06/2023, Toyota Hirohisma Tân Cảng đã tổ chức thành công lớp Hướng dẫn chăm sóc và sử dụng xe CarCare cho khách hàng mua xe mới, đây là hoạt động thường xuyên nhằm giúp khách hàng tăng cường các kỹ năng cơ bản về tự chăm sóc tại nhà và sử dụng xe thực tế.