Toyota Camry 2022 chờ ngày về đại lý

 

Toyota Camry 2022 có 4 dòng:

Toyota Camry 2.0G

Toyota Camry 2.0 Q

Toyota Camry 2,5Q

Toyota Camry 2,5 Hybrid

 

 

 

Như vậy là xe đang trong giai đoạn hoàn tất thông quan để chuyển về đại lý trong thời gian sớm nhất.